Parsha vaYakhel

Sh’mot (Exodus) 35:1—38:20

1st Aliyah: Sh’mot (Exodus) 35:1—20

2nd Aliyah: Sh’mot (Exodus) 35:21—29

3rd Aliyah: Sh’mot (Exodus) 35:30—36:7

4th Aliyah: Sh’mot (Exodus) 36:8—19

5th Aliyah: Sh’mot (Exodus) 36:20—37:16

6th Aliyah: Sh’mot (Exodus) 37:17—29

7th Aliyah: Sh’mot (Exodus) 38:1—20

Haftarah: I Melechim (I Kings) 7:13—26

Haftarah according to Ashkenazi custom:

I Melechim (I Kings) 7:40—50

This entry was posted in Parshat, Sefer Shemot, vaYakhel. Bookmark the permalink.