Parsha vaYeishev

Bereishit (Genesis) 37:1—40:23

1st Aliyah: 37:1—11

2nd Aliyah: 37:12—22

3rd Aliyah: 37:23—36

4th Aliyah: 38:1—30

5th Aliyah: 39:1—6

6th Aliyah: 39:7—23

7th Aliyah: 40:1—23

Haftarat for vaYeshev
Amos 2:6–3:8

This entry was posted in Parshat, Sefer Bereishit, veYeshev. Bookmark the permalink.